Đồng Minh của Nhân Loại (The Allies of Humanity I - Vietnamese Print Book)

SKU:
BOOK - ISBN: 978-1-942293-15-6
$14.95
Bulk Pricing:

Below are the available bulk discount rates for each individual item when you purchase a certain amount

  • Buy 5 or above and pay only $8.00 each
Width:
6.00 (in)
Height:
9.00 (in)
Depth:
0.44 (in)
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

...Hơn hai mươi năm trước, một nhóm người từ vài thế giới khác nhau đã tập trung ở một vị trí bí mật trong hệ mặt trời của chúng ta gần Trái Đất với mục đích quan sát Sự Can Thiệp của người ngoài hành tinh đang diễn ra trong thế giới chúng ta. Từ điểm quan sát bí mật của họ, họ đã có thể xác định danh tính, tổ chức và mục đích của những loài đang viếng thăm thế giới chúng ta và theo dõi hành vi của những vị khách này. Nhóm những người quan sát này gọi họ là “Đồng Minh của Nhân Loại.”

ĐÂY LÀ BẢN BÁO CÁO CỦA HỌ.

Những Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh của Nhân Loại đem đến một tiếc lộ mới đầy sửng sốt về Sự Can Thiệp từ ngoài hành tinh đang được che giấu và cách nó đang lợi dụng mâu thuẫn, xung đột tôn giáo và sự sụp đổ môi trường của loài người để tiếp tục chia rẽ và điều khiển gia đình loài người đang chia rẽ. Sự hiện diện của những thế lực can thiệp từ bên ngoài thế giới chúng ta vào thời điểm của sự biến đổi chưa từng có đại diện cho sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và thử thách vĩ đại nhất cho sự tồn tại và tự do của nhân loại.

Thông cáo đầy đột phá này từ đồng minh của chúng ta trong Vũ Trụ, điều đang lan truyền khắp thế giới, đem đến một lời kêu gọi sâu sắc cho sức mạnh, sự thống nhất của loài người và sự trỗi dậy của chúng ta như một chủng loài tự do vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh.

Bốn tập của Những Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh của Nhân Loại tiếc lộ ngưỡng cửa vĩ đại mà nhân loại đang đối mặt trong sự chạm trán của nó với sự sống thông minh trong Vũ Trụ và nhu cầu để nhân loại thiết lập Luật Lệ Giao Tiếp và Đạo Lý của Việc Tiếp Xúc của riêng nó dành cho tất cả những loài muốn tiếp xúc với thế giới này ngay lúc này và trong tương lai.

 

N.̣ I DUNG

B.́n Câu Hỏi Căn Bản

Lơ  i Tựa

Chú Thích cho Độ c Giả

Ai la  Đô ng Minh của Nhân Loạ i? 

BA  I CHỈ D.̃N Đ. U TI.N: Sự Hi.̣n Di.̣n củ a Ngươ  i Ngoa  i Ha nh Tinh trong Th.́ Giớ i H.m Nay 

BA  I CHỈ D.̃N THỨ HAI: Thử Thách cho Tự Do củ a Loa  i Ngươ  i 

BA  I CHỈ D.̃N THỨ BA: Lơ  i Cảnh Báo Lớn Lao 

BA  I CHỈ D.̃N THỨ TƯ: Sự Thao T.ng của Những

Truyền Thống v. Nhữ ng Niềm

Tin v.  T.n Giáo 

BA  I CHỈ D.̃N THỨ NĂM: Ngưỡng Cử a: M.̣ t Hi Vọng Mớ i cho Nh.n Loạ i

BA  I CHỈ D.̃N THỨ SÁ U: Hỏ i & Trả Lơ  i 

LƠ  I K.́T. 

Giải Pháp

Có Mộ t Niê m Hi Vọng trong Th.́ Giớ i 

Sự Chống Cự & Tăng Quyền Lực:

Đạo Lý cho việc Tiếp Xúc 

Hành Động – Việc bạn có thể làm 

Thông Điệp tư  Marshall Vian Summers

PHỤ LỤ C: Định Nghĩa Tư  

Lơ  i Bi nh Luận vê  Đô ng Minh của Nhân Loạ i 

Ti.́p Tụ c Họ c Hỏi 

Ta i Liệu Bổ Sung

Trích D.̃n tư  những Quyển Sách Con Đươ ng Tri Thứ c trong

Cộng Đô ng Vĩ Đạ i 

Vê  Tác Giả 

Vê  Hộ i 

Vê  Quá Tri nh Phiên Dịch 

Những Quyển Sách của Thông Điệp Mớ i tư  Chúa

 

Join the Free School of the New Message
http://www.newmessage.org/free-school
The Free School is a global community of people studying the New Message from God and sharing it with others. The School offers an environment of individual study, study partnerships, international gatherings, broadcast events and community interaction to deepen our experience of the New Message and connect us with others around the world.